Quy định chung

Quy định chung

Website thương mại điện tử insightedu.vn do Công ty cổ phần Giáo dục và Đào tạo Trí Tuệ Việt Nam vận hành. Thành viên trên Website thương mại điện tử là các cá nhân có nhu cầu mua khoá học hoặc đã mua khóa học do InsightEdu cung cấp.
Website thương mại điện tử cung cấp các sản phẩm khóa học tiếng Anh cho khách hàng.
Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Website thương mại điện tử insightedu.vn đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo.
Hoạt động mua bán hàng hóa qua Website thương mại điện tử insightedu.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.